کلید های حرارتی

کلید حرارتی 24 تا 32 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 20 تا 25 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 17 تا 23 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 13 تا 18 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 9 تا 14 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 6 تا 10 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 4 تا 6 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 2.5 تا 4 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

کلید حرارتی 1 تا 1.6 آمپر پارس فانال مدل MS32

1,102,000 تومان 6 %
1,035,880 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی