خرید خازن سیلندری پارس فانال

خازن سیلندری 50 کیلو وار پارس فانال

11,118,000 تومان 6 %
10,450,920 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 40 کیلو وار پارس فانال

9,886,000 تومان 6 %
9,292,840 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 30 کیلو وار پارس فانال

7,728,000 تومان 6 %
7,264,320 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 25 کیلو وار پارس فانال

5,609,000 تومان 6 %
5,272,460 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 20 کیلو وار پارس فانال

4,721,000 تومان 6 %
4,437,740 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 15 کیلو وار پارس فانال

3,624,000 تومان 6 %
3,406,560 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 12/5 کیلو وار پارس فانال

3,168,000 تومان 6 %
2,977,920 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 10 کیلو وار پارس فانال

2,897,000 تومان 6 %
2,723,180 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 7/5 کیلو وار پارس فانال

2,268,000 تومان 6 %
2,131,920 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 5 کیلو وار پارس فانال

1,873,000 تومان 6 %
1,760,620 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی

خازن سیلندری 2/5 کیلو وار پارس فانال

1,294,000 تومان 6 %
1,216,360 تومان
تا 12 % تخفیف تعدادی