رله های صنعتی

رله کنترل فاز کتابی تکفاز میکرومکس مدل KTB-SPC1

320,000 تومان 1 %
316,800 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

رله کنترل فاز کتابی 3 فاز میکرومکس مدل KTB-P101

320,000 تومان 1 %
316,800 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

رله کنترل فاز میکرومکس مدل MP-101 سه پتانس

460,000 تومان 1 %
455,400 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

کنترل بار 8 تا 32 آمپر سه فاز میکرومکس مدل MC-1000-X

530,000 تومان 1 %
524,700 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

کنترل بار 18 تا 30 آمپر سه فاز میکرومکس مدل MC-1000-X

530,000 تومان 1 %
524,700 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

کنترل بار 7 تا 13 آمپر سه فاز میکرومکس مدل MC-1000-X

530,000 تومان 1 %
524,700 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

کنترل بار 4 تا 8 آمپر سه فاز میکرومکس مدل MC-1000-X

530,000 تومان 1 %
524,700 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی

کنترل بار 2 تا 5 آمپر سه فاز میکرومکس مدل MC-1000-X

530,000 تومان 1 %
524,700 تومان
تا 3 % تخفیف تعدادی