انواع شاسی و سیگنالهای فرمان

شاسی دوطرفه چراغدار 1-0-2 پارس فانال مدل PFP-50

162,000 تومان 7 %
150,660 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی یکطرفه چراغدار 1-0 پارس فانال مدل PFP-50

148,000 تومان 7 %
137,640 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی قارچی قفل شو پارس فانال مدل PFP-50

97,000 تومان 7 %
90,210 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی قارچی ساده پارس فانال مدل PFP-50

95,000 تومان 7 %
88,350 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی دوطرفه ساده 1-0-2 پارس فانال مدل PFP-50

93,000 تومان 7 %
86,490 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی یکطرفه ساده 1-0 پارس فانال مدل PFP-50

80,000 تومان 7 %
74,400 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استپ تکی پارس فانال مدل PFP-50

75,000 تومان 7 %
69,750 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت تکی پارس فانال مدل PFP-50

75,000 تومان 7 %
69,750 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استپ طرح سیگنال پارس فانال مدل PFP-50

52,000 تومان 7 %
48,360 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت طرح سیگنال پارس فانال مدل PFP-50

52,000 تومان 7 %
48,360 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت استپ دوبل چراغدار پارس فانال مدل PFP-50

157,000 تومان 7 %
146,010 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی

شاسی استارت استپ دوبل ساده پارس فانال مدل PFP-50

107,500 تومان 7 %
99,975 تومان
تا 10 % تخفیف تعدادی