انواع فیوز و کلید حفاظتی

فیوز مینیاتوری چهار پل 32 آمپر پارس فانال مدل C32

518,700 تومان 15 %
440,895 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری چهار پل 25 آمپر پارس فانال مدل C25

518,700 تومان 15 %
440,895 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

249,900 تومان 15 %
212,415 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

249,900 تومان 15 %
212,415 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 20 آمپر پارس فانال مدل C20

249,900 تومان 15 %
212,415 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 16 آمپر پارس فانال مدل C16

249,900 تومان 15 %
212,415 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 10 آمپر پارس فانال مدل C10

249,900 تومان 15 %
212,415 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر پارس فانال مدل C63

407,600 تومان 15 %
346,460 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر پارس فانال مدل C50

407,600 تومان 15 %
346,460 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپر پارس فانال مدل C4

407,600 تومان 15 %
346,460 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپر پارس فانال مدل C2

407,600 تومان 15 %
346,460 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر پارس فانال مدل C40

373,400 تومان 15 %
317,390 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

373,400 تومان 15 %
317,390 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

373,400 تومان 15 %
317,390 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر پارس فانال مدل C20

373,400 تومان 15 %
317,390 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر پارس فانال مدل C16

373,400 تومان 15 %
317,390 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر پارس فانال مدل C10

373,400 تومان 15 %
317,390 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر پارس فانال مدل C6

373,400 تومان 15 %
317,390 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر پارس فانال مدل C63

132,100 تومان 15 %
112,285 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر پارس فانال مدل C50

132,100 تومان 15 %
112,285 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر پارس فانال مدل C4

132,100 تومان 15 %
112,285 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر پارس فانال مدل B4

132,100 تومان 15 %
112,285 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر پارس فانال مدل C2

132,100 تومان 15 %
112,285 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر پارس فانال مدل B2

132,100 تومان 15 %
112,285 تومان
تا 25 % تخفیف تعدادی