انواع فیوز و کلید حفاظتی

فیوز مینیاتوری دو فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

203,000 تومان 20 %
162,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

203,000 تومان 20 %
162,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 20 آمپر پارس فانال مدل C20

203,000 تومان 20 %
162,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 16 آمپر پارس فانال مدل C16

203,000 تومان 20 %
162,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری دو فاز 10 آمپر پارس فانال مدل C10

203,000 تومان 20 %
162,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر پارس فانال مدل C63

331,000 تومان 20 %
264,800 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر پارس فانال مدل C50

331,000 تومان 20 %
264,800 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپر پارس فانال مدل C4

331,000 تومان 20 %
264,800 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپر پارس فانال مدل C2

331,000 تومان 20 %
264,800 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر پارس فانال مدل C40

303,000 تومان 20 %
242,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32

303,000 تومان 20 %
242,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

303,000 تومان 20 %
242,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر پارس فانال مدل C20

303,000 تومان 20 %
242,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر پارس فانال مدل C16

303,000 تومان 20 %
242,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر پارس فانال مدل C10

303,000 تومان 20 %
242,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر پارس فانال مدل C6

303,000 تومان 20 %
242,400 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر پارس فانال مدل C63

107,000 تومان 20 %
85,600 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر پارس فانال مدل C50

107,000 تومان 20 %
85,600 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر پارس فانال مدل C4

107,000 تومان 20 %
85,600 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر پارس فانال مدل B4

107,000 تومان 20 %
85,600 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر پارس فانال مدل C2

107,000 تومان 20 %
85,600 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر پارس فانال مدل B2

107,000 تومان 20 %
85,600 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر پارس فانال مدل C40

97,000 تومان 20 %
77,600 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی

فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر پارس فانال مدل B40

97,000 تومان 20 %
77,600 تومان
تا 28 % تخفیف تعدادی